Total: 0,00 
View CartCheckout

Proje Yönetimi Sözlüğü

Your search results

Project Management Dictionary

0-9
360 Degree Feedback
3600 Geri Bildirim
A
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
Proje Yönetim Bilgi Birikimi için bir Kılavuz
Ability
Kabiliyet
Accept
Kabul Etmek
Acceptance
Kabul
Acceptance Criteria
Kabul Kriterleri
Acquire Project Team
Proje Ekibinin Oluşturulması
Activitiy Scheduled Finish Date
Aktivitenin Çizelgelenmiş Bitiş Tarihi
Activity
Aktivite
Activity Actual Duration
Aktivitenin Gerçekleşen Süresi
Activity Actual Finish Date
Aktivitenin Gerçekleşen Bitiş Tarihi
Activity Actual Start Date
Aktivitenin Gerçekleşen Başlangıç Tarihi
Activity Attributes
Aktivite Özellikleri
Activity Baseline Duration
Aktivite Temel Çizgisi Süresi
Activity Baseline Finish Date
Aktivite Temel Çizgisi Bitiş Tarihi
Activity Baseline Start Date
Aktivite Temel Çizgisi Başlangıç Tarihi
Activity Box
Aktivite Kutusu
Activity Calendar
Aktivite Takvimi
Activity Code
Aktivite Kodu
Activity Cost Estimate
Aktivitenin Maliyet Tahmini
Activity Cumulative Probability Risk Distribution
Aktivite Birikimli Olasılık Riski Dağılımı
Activity Current Finish Date
Aktivitenin Güncel Bitiş Tarihi
Activity Current Start Date
Aktivitenin Güncel Başlangıç Tarihi
Activity Definition
Aktivitenin Tanımlanması
Activity Description (AD)
Aktivite Açıklaması
Activity Duration
Aktivite Süresi
Activity Duration Estimating
Aktivite Süresi Tahminlemesi
Activity Duration Percent Complete
Aktivite Süresi tamamlanan Yüzdesi
Activity Duration Variance
Aktivite Süresi Varyansı
Activity Early Finish Date
Aktivite Erken Bitiş Tarihi
Activity Early Start Date
Aktivite Erken Başlangıç Tarihi
Activity Expected Finish Date
Aktivite Beklenen Bitiş Tarihi
Activity Finish Date
Aktivite Bitiş Tarihi
Activity Group
Aktivite Grubu
Activity Identifier
Aktivite Belirteci
Activity Label
Aktivite Etiketi
Activity Late Finish Date
Aktivitenin Geç Bitiş Tarihi
Activity Late Start Date
Aktivitenin Geç Başlangıç Tarihi
Activity List
Aktivite Listesi
Activity Mandatory Finish Date
Aktivitenin Zorunlu Bitiş Tarihi
Activity Name
Aktivite Adı
Activity Original Duration
Aktivitenin Başlangıçtaki Süresi
Activity Physical Percent Complete
Aktivitenin Fiziksel Tamamlanma Yüzdesi
Activity Planned Finish Date
Aktivitenin Planlanan Bitiş Tarihi
Activity Planned Start Date
Akitivitenin Planlanan Başlangıç Tarihi
Activity Remaining Duration
Aktivitenin Kalan Süresi
Activity Resource Estimating
Aktivite Kaynak Tahminlemesi
Activity Resource Leveled Finish Date
Aktivite Kaynak Düzeyli Bitiş Tarihi
Activity Risk Criticality Index
Aktivite Risk Kritiklik Endeksi
Activity Scheduled Start Date
Aktivitenin Çizelgelenmiş Başlangıç Tarihi
Activity Scope Definition
Aktivitenin Kapsam Tanımı
Activity Sequencing
Aktivite Sıralanması
Activity Start Date
Aktivite Başlangıç Tarihi
Activity Target Date Variance
Aktivite Hedef Tarihi Varyansı
Activity Target Duration
Aktivitenin Hedef Süresi
Activity Target Finish Date
Aktivite Hedeflenen Bitiş Tarihi
Activity Target Start Date
Aktivite Hedef Başlangıç Tarihi
Activity Title
Aktivite Başlığı
Activity Total Duration
Aktivitenin Toplam Süresi
Activity Type
Aktivite Türü
Activity Weights
Aktivite Ağırlıkları
Activity-on-Arrow (AOA)
Ok Üzerinde Aktivite
Activity-on-Node (AON)
Düğüm Üzerinde Aktivite
Actual Cost (AC)
Gerçekleşen Maliyet
Actual Cost of Work Performed (ACWP)
Tamamlanan İşlerin Gerçekleşen Maliyeti
Actual Finish Date (AF)
Gerçekleşen Bitiş Tarihi
Actual Start Date (AS)
Gerçekleşen Başlangıç Tarihi
Actvity Description
Aktivite Tanımı
Administer Procurements
Tedariklerin Yönetilmesi
Advertisement
İlan
Alliance
İttifak
Alternative Dispute Resolution (ADR)
Alternatif İhtilaf Çözümü
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Amerikan Makine Mühendisleri Birliği
Analogous Estimating
Örneksel Tahmin
Application Area
Uygulama Alanı
Appopriation
Ödenek Ayırma
Apportioned Effort (AE)
Paylaştırılmış Çaba
Apportioned Efforts
Paylaştırılmış Çaba
Approval
Onay
Approve
Onaylamak
Approved Change Request
Onaylanmış Değişiklik Talebi
Arrow
Ok
Arrow Diagramming Method (ADM)
Ok Şeması Metodu
Artifact
Eser
As-of Date
İtibari Tarih
Assessment
Değerlendirilme
Assumptions
Varsayımlar
Assumptions Analysis
Varsayım Analizi
Attitudes
Tutumlar
Author
Yazar
Authority
Yetki
Authorization
İzin
B
Backward Pass
Geriye Doğru Hesaplama
Bar
Çubuk
Bar Chart
Çubuk Grafik
Baseline
Temel Çizgi
Baseline Date
Temel Çizgi Tarihi
Baseline Duration
Temel Çizgi Süresi
Baseline Finish Date
Temel Çizgi Bitiş Tarihi
Baseline Start Date
Temel Çizgi Başlangıç Tarihi
Behaviour
Davranış
Benefit
Fayda
Benefits Management
Fayda Yönetimi
Benefits Realization Plan
Fayda Gerçekleştirme Planı
Best Practice
En İyi Uygulama
Best Practice Library
En İyi Uygulamalar Kütüphanesi
Best Practices Dictionary
En İyi Uygulamalar Rehberi
Best Value Selection
En İyi Değer Seçimi
Bidder Conferences
Teklif Sahibi Konferansları
Bottom-up Estimating
Aşağıdan Yukarıya Tahmin
Brainstorming
Beyin Fırtınası
Budget
Bütçe
Budget at Completion (BAC)
Planlanan Bütçe
Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)
Tamamlanan İşlerin Bütçelenen Maliyeti
Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
Çizelgelenen İşlerin Bütçelenen Maliyeti
Buffer
Tampon
Bug
Hata
Business Case
İş Gerekçesi
Business Outcome
İş Sonucu
Buyer
Alıcı
C
Calendar
Takvim
Calendar Library
Takvim Kütüphanesi
Calendar Unit
Takvim Birimi
Capabilities Directory
Yetenekler Rehberi
Capability
Yetenek
Capactiy
Kapasite
Categorization
Sınıflandırma
Category
Kategori
Change
Değişim
Change Control Board (CCB)
Değişiklik Kontrol Kurulu
Change History
Değişiklik Geçmişi
Change Notice
Değişiklik Bildirimi
Change Request (CR)
Değişiklik Talebi
Charter
Başlatma Belgesi
Civil Service System
Kamu Hizmeti Sistemi
Claim
İtiraz, Hak Talebi
Class
Sınıf
Close Phase
Fazın Kapatılması
Close Procurements
Tedariklerin Kapanması
Close Project
Proje Kapatılması
Closing Processes
Kapanış Süreçleri
Co-location
Bir Arada Çalışma
Code of Accounts
Hesap Kodu
Collect Requirements
Gereksinimlerin Toplanması
Common Cause
Yaygın Neden
Communication
İletişim
Communication Management Plan
İletişim Yönetimi Planı
Competence
Yeterlilik
Competence Development Plan
Yeterlilik Geliştirme Planı
Competence Dimensions
Yeterlilik Boyutları
Competence Gap
Yeterlilik Farkları
Competency
Yetkinlik
Component
Bileşen
Component Initiation Request
Bileşen Başlatma Talebi
Component Transition Request
Bileşen Geçiş Talebi
Conduct Procurements
Tedariklerin Yürütülmesi
Configuration
Yapılandırma
Configuration Change Management
Yapılandırma Değişiklik Yönetimi
Configuration Change Management (CCM)
Yapılandırma Değişim Yönetimi
Configuration Control
Yapılandırma Kontrol
Configuration Identification
Yapılandırmanın Tanımlanması
Configuration Item
Yapılandırma Kalemi
Configuration Item (CI)
Yapılandırma Kalemi
Configuration Management (CM)
Yapılandırma Yönetimi
Configuration Management (CM)
Yapılandırma Yönetimi
Configuration Management Harmonization
Yapılandırma Yönetimi Harmonizasyonu
Configuration Management Plan
Yapılandırma Yönetim Planı
Configuration Management Plan (CMP)
Yapılandırma Yönetimi Planı
Configuration Management Planning
Yapılandırma Yönetim Planlaması
Configuration Status Accounting
Yapılandırma Durumunun Kayda Geçirilmesi
Configuration Verification and Audit
Yapılandırmanın Doğrulanması ve Denetimi
Coniguration Management System
Yapılandırma Yönetimi Sistemi
Consortium
Konsorsiyum
Constraint
Kısıt
Constructability
Yapılabilirlik
Constructablity Review
Yapılabilirlik İncelemesi
Contingency
Beklenmedik Durumlar
Contingency Allowance
Beklenmedik Durum Ödeneği
Contingency Reserve
Beklenmedik Durum Yedeği
Continuous Improvement
Sürekli İyileştirme
Contract
Sözleşme
Contract Documents
Sözleşme Dokümanları
Contractor
Yüklenici
Control
Kontrol
Control Account (CA)
Kontrol Hesabı
Control Chart
Kontrol Grafiği
Control Costs
Maliyetlerin Kontrolü
Control Limits
Kontrol Limitleri
Control Schedule
Zaman Çizelgesinin Kontrolü
Control Scope
Kapsamın Kontrolü
Controlling
Kontrol Etme
Corporate Governance
Kurumsal Yönetişim
Corrective Action
Düzeltici Eylem
Cost
Maliyet
Cost Component
Maliyet Bileşeni
Cost Management Plan
Maliyet Yönetim Planı
Cost Performance Baseline
Maliyet Performansı Temel Çizgisi
Cost Performance Index (CPI)
Maliyet Performans Endeksi
Cost Variance (CV)
Maliyet Varyansı
Cost of Quality (COQ)
Kalitenin Maliyeti
Cost-Plus-Award-Fee (CPAF)
Maliyet Artı Ödül Ücreti
Cost-Plus-Fee (CPF)
Maliyet Artı Fiyat
Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF)
Maliyet Artı Sabit Fiyat
Cost-Plus-Incentive-Fee (CPIF)
Maliyet Artı Teşvik Ücreti
Cost-Reimbursable Contract
Maliyet Geri Ödemeli Sözleşme
Cost/Benefit Analysis (CBA)
Fayda/Maliyet Analizi
Crashing
Kaynak Yükleme
Create WBS
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
Critical Activity
Kritik Aktivite
Critical Chain Mthod
Kritik Zincir Metodu
Critical Path
Kritik Yol
Critical Path Method (CPM)
Kritik Yol Metodu
Critical Path Methodology (CPM)
Kritik Yol Metodolojisi
Currency Hedging
Korunma (Finansal)
Customer
Müşteri
D
Data Date (DD)
Veri Tarihi
Data Date Line
Veri Tarihi Satırı
Date
Tarih
Decision Tree Analysis
Karar Ağacı Analizi
Decompose
Ayrıştır
Decomposition
Ayrıştıma
Defect
Kusur
Defect Repair
Kusurların Giderilmesi
Define Activites
Aktivitelerin Tanımlanması
Define Scope
Kapsamın Tanımlanması
Defined Contribution
Tanımlanan Katkı
Deliverable
Teslimat
Delivery Systems
Teslimat Sistemleri
Delphi Technique
Delphi Tekniği
Dependency
Bağımlılık
Dependency Relationship
Bağımlılık İlişkisi
Design-Build-Operate-Maintain (DBOM)
Tasarla-Yap-İşlet-Bakımını Yap Modeli
Design-Build-Operate-Transfer (DBOT)
Tasarla-Yap-İşlet-Aktar Modeli
Design-Build-Own-Operate (DBOO)
Tasarla-Yap-Sahip Ol-İşlet Modeli
Determine Budget
Bütçenin Belirlenmesi
Determining Factors
Belirleyici Faktörler
Determining Factors
Belirleyici Faktörler
Develop Human Resource Plan
İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi
Develop Project Charter
Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
Develop Project Management Plan
Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi
Develop Project Team
Proje Ekibinin Geliştirilmesi
Develop Schedule
Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
Devolution
Yetki Devri
Devolve
Yetki Devretme
Direct and Manage Project Execution
Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
Discipline
Disiplin
Discrete Efforts
Münferit Çaba
Distribute Information
Bilgilerin Dağıtılması
Document
Belge
Domain
Alan
Driving Resources
Etkili Kaynaklar
Duration (DU)
Süre
Duration (DUR)
Süre
Duration Percent Complete
Sürenin Tamamlanma Yüzdesi
Duration Variance
Süre Varyansı
E
Early Finish Date (EF)
Erken Bitiş Tarihi
Early Start Date (ES)
Erken Başlangıç Tarihi
Earned Value (EV)
Kazanılmış Değer
Earned Value Management (EVM)
Kazanılmış Değer Yönetimi
Earned Value Technique(EV)
Kazanılmış Değer Tekniği
Effect
Etki
Effective Performance
Etkin Performans
Effectivity
Yürürlük
Effort
Çaba
Eichleay Formula
Eichleay Formülü
Electronic Industries Alliance (EIA)
Elektronik Endüstrileri İttifakı
Elements of Competence
Yetkinlik Öğeleri
Eminent Domain
Kamulaştırma Yetkisi
Emotional Intelligence
Duygusal Zeka
Encumbrance
Yükümlülük
Engineering-Procurement-Construction (EPC)
Mühendislik-Tedarik-İnşa
Engineering-Procurement-Construction Management (EPCM)
Mühendislik-Tedarik-İnşa Yönetimi
Engineering-Procurement-Construction-Commissioning (EPCC)
Mühendislik-Tedarik-İnşa-Hizmete Alma
Enhancement
Geliştirme
Enterprise
Girişim, İşletme
Enterprise Change Notice (ECN)
İşletme Değişiklik Bildirimş
Enterprise Configuration Management Plan
Girişim Yapılandırma Yönetimi Planı
Enterprise Environmental Factors (EEF)
Çevresel İşletme Faktörleri
Environmental Review
Çevresel Değerlendirme
Estimate
Tahmin
Estimate Activity Durations
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
Estimate Activity Resources
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
Estimate Costs
Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
Estimate at Completion (EAC)
Tahmini Tamamlama Maliyeti
Estimate to Complete (ETC)
Tamamlama için Gerekli Maliyet
Evaluation
Değerlendirme
Execute
Yürütme
Executing Processes
Yürütme Süreçleri
Exit Interviews
Çıkış Görüşmeleri
Expected Monetry Value EMV)
Beklenen Parasal Değer
Expert Judgment
Uzman Görüşü
F
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Hata Modu ve Etki Analizi
Fast Tracking
Paralel Çalışma
Feasibility Study
Fizibilite Çalışması
Feedback
Geri Bildirim
Filter
Filtre
Finish Not Earlier Than
Bu Tarihten Erken Bitirme
Finish Not Later Than
Bu Tarihten Geç Bitirme
Finish On
Bu Tarihte Bitir
Finish-to-Finish (FF)
Bitiş-Bitiş
Finish-to-Start (FS)
Bitiş-Başlangıç
Firm-Fixed-Price (FFP)
Kesin Sabit Fiyat
Fixed-Price-Incentive-Fee (FPIF)
Teşvik Ücretli Sabit Fiyat
Fixed-Price-With Economic-Price-Adjustment (FP-EPA)
Ekonomik Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyat
Float
Bolluk
Flowcharting
Akış Şeması
Force Majeure
Mücbir Sebepler
Forecast
Öngörü
Forward Pass
İleriye Doğru Geçiş
Framework
Çerçeve
Free Float (FF)
Serbest Bolluk
Fringe Benefits
Ek Ücret Avantajları
Full and Open Competition
Tam ve Açık Rekabet
Functional Configuration Audit (FCA)
Fonksiyonel Yapılandırma Denetlemesi
Functional Manager
Fonksiyonel Yönetici
Functional Orgnization
Fonksiyonel Organizasyon
Fund Source
Finansman Kaynağı
G
Gannt Chart
Gannt Şeması
General Contractor
Genel Yüklenici
Governance Decision Register
Yönetişim Karar Listesi
Governing Body
Yönetim Kurulu
Government Body
Resmi Otorite
Government Tranfer Payment
Kamu Transfer Harcamaları
Grade
Sınıf
Graph
Grafik
H
Hazard Anlysis
Tehlike Analizi
Historical Information
Tarihsel Bilgileri
Human Resource Plan
İnsan Kaynakları Planı
Hybrid Staff
Karma Personel
I
Identification
Belirleme
Identification (ID)
Kimlik
Identify Risks
Risklerin Belirlenmesi
Identify Stakeholders
Paydaşların Belirlenmesi
Impact
Etki
Imposed Date
Zorunlu Tarih
Improve
İyileştirme
Improvement Planning Directory
İyileştirme Planlama Rehberi
Indefinite Delivery Indefinite Quantity (IDIQ)
Teslimatı ve Miktarı Belirsiz
Inductions
Görevlendirmeler
Influence Diagram
Etki Şeması
Initiating Processes
Başlangıç Süreçleri
Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling, Closing Process Groups (IPECC)
Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapanış Süreç Grupları
Input
Girdi
Inspection
Tetkik
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
Elektrik ve Elktronik Mühendisleri Enstitüsü
Integrated
Entegre
Integrated Change Control
Entegre Değişiklik Kontrolü
Interdependencies
Karşılıklı Bağımlılıklar
International Organization for Standards (ISO)
Standartlar için Uluslararası Organizasyon
Inventıry
Envanter
Invitation for Bid (IFB)
İhaleye Davet
Issue
Sorun
Item
Öğe
J
Job Descriptions
İş Tanımları
Job Order Contract (JOC)
İş Emri Sözleşmesi
Joint Venture
Ortak Girişim
K
Key Criteria
Ana Kriterler
Key Descriptors
Ana Tanımlayıcılar
Key Indicators
Ana Göstergeler
Key Performance Indicators (KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri
Knowledge
Bilgi
Knowledge Competence
Bilgi Birikimi Yeterliliği
Kullanıcı
User
L
Lag
Bekletme
Late Finish Date (LF)
Geç Bitiş Tarhi
Late Start Date (LS)
Geç Başlangıç Tarhi
Layout Risk
Fiziksel Plan Riski
Lead
Önden Gitme
Lessons Learned
Alınan Dersler
Lessons Learned Knowledge Base
Alınan Dersler Bilgi Tabanı
Level of Effort (LOE)
Çaba Düzeyi
Leveling
Dengeleme
Life Cycle
Yaşam Döngüsü
Line-Item Projects
Bağımsız Projeler
Local Government
Yerel Yönetim
Log
Kayıt
Logic
Mantık
Logic Diagram
Mantık Şeması
Logical Relationship
Mantıksal İlişki
Lowest Responsible Seller
En Düşük Teklifi Veren Yetkin Satıcı
Lump Sum Sontract
Toplam Yekün Sözleşmesi
Lüquidated Damages
Tasfiye Edilmiş Zararlar
M
Manage Project Team
Proje Ekibinin Yönetilmesi
Manage Stakeholder Expectations
Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi
Management by Exception
İstisnalara Yönelik Yönetim
Management-by-Projects
Projeler Yoluyla Yönetim
Mapping
Eşleştirme
Market Environmental Factors
Çevresel Pazar Faktörleri
Master Schedule
Ana Zaman Çizelgesi
Matching Funds
Finansman Katkısı
Material
Materyal, Malzeme
Matrix Organization
Matris Organizasyon
Maturity
Olgunluk
Measure
Ölçüm
Mechanism
Mekanizma
Medium
Ortam
Methodology
Metadoloji
Milestone
Kilometre Taşı
Milestone Schedule
Kilometre Taşı Zaman Çizelgesi
Monitor
İzle
Monitor and Control Project Work
Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
Monitor and Control Risks
Risklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
Monitoring and Controlling Processes
İzleme ve Kontrol Süreçleri
Monte Carlo Analysis
Monte Carlo Analizi
Monte Carlo Simulation
Monte Carlo Simülasyonu
Most Likely Duration
En Olası Süre
Multi-Project Management
Çoklu Proje Yönetimi
Multiple Award Schedules
Çoklu İhale Tarifeleri
N
National Government
Ulusal Yönetim
Near-Critical Activity
Kritik Aktivite Olmaya Yakın Aktivite
Network
Network Analysis
Ağ Analizi
Network Logic
Ağ Mantığı
Network Path
Ağ Yolu
New Component
Yeni Bileşen
Node
Düğüm
Non-Conformance Report
Uygunsuzluk Raporu
Non-Recourse
Geri Ödenmez Finansman
Non-Work Period
İş Dışı Dönem
O
OPM3 Cycle
OPM3 Döngüsü
OPM3 Process Construct
OPM3 Süreç Yapılandırma
Objective
Hedef
Obligation
Taahhüt
On-Call Contracts
Talebe Bağlı Sözleşmeler
Open End
Açık Uçlu
Operational Management
Operasyon Yönetimi
Opportunity
Fırsat
Opposition Stakeholders
Muhalif Paydaşlar
Optimistic Duration
İyimser Süre
Organization
Organizasyon
Organizational Breakdown Structure
Organizasyonel Kırılım Yapısı
Organizational Breakdown Structure (OBS)
Organizasyonel Kırılım Yapısı
Organizational Enablers (OEs)
Organizasyonel Sağlayıcılar
Organizational Process Assets (OPA)
Organizasyonel Süreç Varlıkları
Organizational Project Management
Organizasyonel Proje Yönetimi
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)
Organizasyonel Proje Yönetimi Olgunluk Modeli
Organizational Project Management (OPM)
Organizasyonel Proje Yönetimi
Original Duration (OD)
Orijinal Süre
Other Than Full and Open Competition
Tam ve Açık Rekabet Dışı Alımlar
Other Work
Diğer Çalışmalar
Outcome
Sonuç
Output
Çıktı
P
Parametric Estimating
Parametrik Tahmin
Pareto Chart
Pareto Grafiği
Partnering
Ortaklık
Path Convergence
Yol Yakınsaması
Path Divergence
Yol Iraksaması
Payment Control System
Ödeme Kontrol Sistemi
Percent Complete (PC)
Tamamlanan Yüzde
Percent Complete (PCT)
Tamamlanan Yüzde
Percentage Split
Yüzdeye Göre Bölüştürme
Perform Integrated Change Control
Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
Perform Qualitative Risk Analysis
Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
Perform Quality Assurance
Kalite Güvencesinin Sağlanması
Perform Quality Control
Kalite Kontrolün Gerçekleştirilmesi
Perform Quantitative Risk Analysis
Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
Performance Competence
Performans Yeterliliği
Performance Measurement Baseline
Performans Ölçümü Temel Çizgisi
Performance Measurement Baseline (PMB)
Performans Ölçümü Temel Çizgisi
Performance Reports
Performans Raporları
Performing Organization
Projeyi Yürüten Organizasyon
Personal Competence
Kişisel Yetkinlik
Personal Data Assistant (PDA)
Kişisel Veri Asistanı
Personality
Kişilik
Pessimistic Duration
Kötümser Süre
Phase
Faz
Phase Gate
Faz Değerlendirme Noktası
Physical Configuration Audit
Fiziksel Yapılandırma Denetimi
Physical Work Progress
Fiziksel Çalışma İlerlemesi
Physical configuration Audit (PCA)
Fiziksel Yapılandırma Denetlemesi
Plan Communications
İletişimin Planlanması
Plan Procurements
Tedariklerin Planlanması
Plan Quality
Kalitenin Planlanması
Plan Risk Management
Risk Yönetiminin Planlanması
Plan Risk Responses
Risk Yanıtlarının Planlanması
Planned Finish Date (PF)
Planlanan Bitiş Tarihi
Planned Start Date (PS)
Planlanan Başlangıç Tarihi
Planned Value (PV)
Planlanmış Değer
Planning Package
Planlama Paketi
Planning Processes
Planlama Süreçleri
Portfolio Balancing
Portföy Dengeleme
Portfolio Management
Portföy Yönetimi
Portfolio Management Communication Plan
Portföy Yönetimi İletişimi Planı
Portfolio Management Life Cycle
Portföy Yönetimi Yaşam Döngüsü
Portfolio Management Plan
Portföy Yönetimi Planı
Portfolio Periodic Reporting and Review
Periyodik Portföy Raporlama ve Gözden Geçirme
Portfolio Risk
Portföy Riski
Potential Component
Potansiyel Bileşen
Practice
Alıştırma
Practice Standard on Configuration Management (PSPCM)
Proje Yapılandırma Yönetimi Uygulama Standardı
Pre-Estimating Survey
Ön Keşif Çalışması
Pre-Qualification List
Ön Seçim Listesi
Precedence Diagramming Method (PDM)
Öncelik Şeması Metodu
Precedence Relationship
Öncelik İlişkisi
Predecessor Activity
Öncel Aktivite
Prevailing Wage
Cari Ücret
Preventive Action
Önleyici Eylem
Prime Contractor
Baş Yüklenici
Prioritization
Önceliklendirme
Probability and Impact Analysis
Olasılık ve Etki Analizi
Procedure
Prosedür
Process Group
Süreç Grubu
Process Improvement Stages
Süreç İyileştirme Aşamaları
Procurement Documents
Tedarik Belgeleri
Procurement Management Plan
Tedarik Yönetim Planı
Product
Ürün
Product Life Cycle
Ürün Yaşam Döngüsü
Product Scope
Ürün Kapsamı
Product Scope Description
Ürün Kapsam Tanımı
Program Architecture
Program Mimarisi
Program Evaluation and Review Technique (PERT)
Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği
Program Financial Framework
Program Finansal Çerçevesi
Program Governance Plan
Program Yönetişimi
Program Management
Program Yönetimi
Program Management Office
Program Yönetim Ofisi
Program Management Office (PMO)
Program Yönetim Ofisi
Program Management Plan
Program Yönetim Planı
Program Management Process Group
Program Yönetimi Süreç Grubu
Program Management Processes
Program Yönetimi Süreçleri
Program Resource Plan
Program Kaynak Planı
Program Transition Request
Program Geçiş Talebi
Progress Curve
İlerleme Eğrileri
Progress Payments
Hakediş Ödemeleri
Progressive Eloboration
Aşamalı Olgunlaşma
Project
Proje
Project Actual Duration
Projenin Gerçekleşen Süresi
Project Actual Finish Date
Projenin Gerçekleşen Bitiş Tarihi
Project Actual Start Date
Projenin Gerçekleşen Başlangıç Tarihi
Project Attributes
Proje Özellikleri
Project Baseline Duration
Proje Temel Çizgi Süresi
Project Baseline Finish Date
Proje Temel Çizgi Bitiş Tarihi
Project Baseline Start Date
Proje Temel Çizgi Başlangıç Tarihi
Project Begin Date
Proje Başlangıç Tarihi
Project Calendar
Proje Takvimi
Project Charter
Proje Başlatma Belgesi
Project Communication Management
Proje İletişim Yönetimi
Project Completion Date
Proje Tamamlanma Tarihi
Project Configuration Management
Proje Yapılandırma Yönetimi
Project Configuration Management (PCM)
Proje Yapılandırma Yönetimi
Project Configuration Management Plan
Proje Yapılandırma Yönetimi Planı
Project Cost Estimates
Proje Maliyet Tahmini
Project Cost Management
Proje Maliyet Yönetimi
Project Critical Path
Projenin Kritik Yolu
Project Current Finish Date
Projenin Güncel Bitiş Tarihi
Project Current Start Date
Projenin Güncel Başlangıç Tarihi
Project Description
Proje Açıklaması
Project Duration
Proje Süresi
Project Duration Variance
Proje Süresi Varyansı
Project End Date
Proje Bitiş Tarihi
Project Finish Constraint
Proje Bitiş Kısıtlaması
Project Finish Variance
Proje Bitiş Varyansı
Project Human Resource Management
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
Project Identifier
Proje Tanımlayıcı
Project Initiation
Proje Başlatma
Project Integration Management
Proje Entegrasyon Yönetimi
Project Late Finish Date
Projenin Geç Bitiş Tarihi
Project Late Start Date
Projenin Geç Başlangıç Tarihi
Project Life Cycle
Proje Yaşam Döngüsü
Project Management (PM)
Proje Yönetimi
Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
Proje Yönetimi Bilgi Birikimi
Project Management Information System ( PMIS)
Proje Yönetimi Bilgi Sistemi
Project Management Institute (PMI)
Proje Yönetim Ensititüsü
Project Management Office (PMO)
Proje Yönetim Ofisi
Project Management Software
Proje Yönetimi Yazılımı
Project Management System
Proje Yönetim Sistemi
Project Manager (PM)
Proje Yöneticisi
Project Name
Proje Adı
Project Organization Chart
Proje Organizasyon Şeması
Project Original Duration
Projenin Başlangıçtaki Süresi
Project Performance
Proje Performansı
Project Phase
Proje Fazı
Project Planned Finish Date
Projenin Planlanan Bitiş Tarihi
Project Planned Start Date
Projenin Planlanan Başlangıç Tarihi
Project Procurement Management
Proje Tedarik Yönetimi
Project Quality Management
Proje Kalite Yönetimi
Project Remaining Duration
Projenin Kalan Süresi
Project Risk Management
Proje Risk Yönetimi
Project Room
Proje Odası
Project Schedule Network Diagram
Proje Zaman Çizelgesi Ağ Şeması
Project Scope
Proje Kapsamı
Project Scope Management
Proje Kapsam Yönetimi
Project Scope Statement
Proje Kapsam Bildirimi
Project Specifications
Proje Şartnameleri
Project Sponsor
Proje Sponsoru
Project Stakeholder
Proje Paydaşı
Project Start Constraint
Proje Başlangıç Kısıtlaması
Project Start Date
Proje Başlangıç Tarihi
Project Success
Proje Başarısı
Project Target Date Variance
Projenin Hedef Tarihi Varyansı
Project Target Duration
Proje Hedef Süresi
Project Target Start Date
Projenin Hedeflenen Başlangıç Tarihi
Project Team Directory
Proje Ekip Rehberi
Project Team Member
Proje Ekip Üyeleri
Project Time Management
Proje Zaman Yönetimi
Project Total Duration
Project Toplam Süresi
Project, Program, Portfolio (PPP)
Proje, Program, Portföy
Project-Specific Partnering
Projeye Özgü Ortaklık
Projectized Organization
Proje Bazlı Organizasyon
Protest
İhaleye İtiraz
Punch List
Eksiklikler Listesi
Q
Qualifications-Based Selection
Yeterliliğe Dayalı Seçim
Qualified Sellers List
Nitelikli Satıcılar Listesi
Quality Assurance (QA)
Kalite Güvence
Quality Control (QC)
Kalite Kontrol
Quality Management Plan
Kalite Yönetimi Planı
R
Recourse
Rücu Edilebilir Finansman
Regional Government
Bölgesel Yönetim
Regulation
Düzenleme
Regulators
Düzenleyici Otoriteler
Relationship Line
İlişki Çizgisi
Release
Bırakma
Remaining Duration (RD)
Kalan Süre
Report Column
Rapor Kolonu
Report Data Description
Rapor Veri Tanımı
Report Gridlines
Rapor Kılavuz Çizgileri
Report Performance
Rapor Performansı
Report Row
Rapor Satırı
Report Table
Rapor Tablosu
Request for Information (RFI)
Bilgi Talebi
Request for Proposal (RFP)
Teklif Talebi
Request for Quotation (RFQ)
Fiyat Talebi
Requirement
Gereksinim
Requirement Traceability Matrix
Gerksinim İzlenebilirlilik Matrisi
Reserve
Yedek, Rezerv
Reserve Analysis
Yedek/Rezerv Analizi
Residual Risk
Artık Risk
Resource
Kaynak
Resource Application
Kaynak Uygulaması
Resource Assignment
Kaynak Ataması
Resource Attributes
Kaynak Nitelikleri
Resource Availability
Kaynak Bulunurluluğu
Resource Breakdown Structure (RBS)
Kaynak Kırılım Yapısı
Resource Breakdown Structure (RBS)
Kaynak Kırılımı Yapısı
Resource Calendar
Kaynak Takvimi
Resource Dictionary
Kaynak Sözlüğü
Resource Duration
Kaynak Süresi
Resource Group
Kaynak Grubu
Resource Histogram
Kaynak Histogramı
Resource Identifier
Kaynak Tanımlayıcısı
Resource Lag
Kaynak Gecikmesi
Resource Leveling
Kaynak Dengeleme
Resource Name
Kaynak Adı
Resource Planning
Kaynak Planlama
Resource Rate
Kaynak Oranı
Resource Type
Kaynak Türü
Resource-Constrained Schedule
Kaynak Kısıtlamalı Zaman Çizelgesi
Resource-Limited Schedule
Kaynak Sınırlı Zaman Çizelgesi
Responsibility Assignment Matrix (RAM)
Sorumluluk Atama Matrisi (SAM)
Responsible Seller
Yetkin Satıcı
Responsible, Accountable, Consult, Inform (RACI)
Sorumlu/İşi Yapan, Onaylayıcı/İşi Yaptıran, Danışılan, Bilgilendirilen (SODB)
Result
Sonuç
Rework
Yeniden Çalışma
Risk
Risk
Risk Acceptance
Riski Kabul Etme
Risk Avoidance
Riskten Kaçınma
Risk Breakdown Structure (RBS)
Risk Kırılım Yapısı
Risk Category
Risk Kategorisi
Risk Management Plan
Risk Yönetimi Planı
Risk Mitigation
Risk Azaltma
Risk Register
Risk Listesi
Risk Response Planning
Risk Yanıtlarının Planlanması
Risk Tolerance
Risk Toleransı
Risk Transference
Riskin Devri
Roadmap
Yol Haritası
Role
Rol
Rolling Wave Planning
Yaklaşan Dalga Planlaması
Root Cause Analysis
Kök Neden Analizi
S
S-Curve
S Eğrisi
Schedule
Zaman Çizelgesi
Schedule Activity
Zaman Çizelgesi Aktivitesi
Schedule Analysis
Zaman Çizelgesi Analizi
Schedule Baseline
Zaman Çizelgesi Temel Çizgisi
Schedule Compression
Zaman Çizelgesi Sıkıştırma
Schedule Control
Zaman Çizelgesinin Kontrol Edilmesi
Schedule Development
Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
Schedule Level
Zaman Çizelgesi Seviyesi
Schedule Management Plan
Zaman Çizelgesi Yönetim Planı
Schedule Milestone
Zaman Çizelgesi Kilometre Taşı
Schedule Model
Zaman Çizelgesi Modeli
Schedule Network Analysis
Zaman Çizelgesi Ağ Analizi
Schedule Performance Index (SPI)
Zaman Çizelgesi Performans Endeksi (ZÇPE)
Schedule Variance (SV)
Zaman Çizelgesi Varyansı
Scheduled Finish Date (SF)
Çizelgelenmiş Bitiş Tarihi
Scheduled Start Date (SS)
Planlanan Başlangıç Tarihi
Scheduling Tool
Zaman Çizelgeleme Metodu
Scope
Kapsam
Scope Baseline
Kapsam Temel Çizgisi
Scope Change
Kapsam Değişikliği
Scope Creep
Kapsam Kayması
Scope Management Plan
Kapsam Yönetimi Planı
Scoring Model
Puanlama Modeli
Secondary Risk
İkincil Risk
Selection
Seçim
Self-Assessment Method
Öz Değerlendirme Metodu
Self-Assessment Method (SAM)
Öz Değerlendirme Metodu
Self-Performed
Öz Kaynaklarla Gerçekleştirilen İş
Seller
Satıcı
Sensitivity Analysis
Duyarlılık Analizi
Sequence Activites
Aktivitelerin Sıralanması
Service
Hizmet
Short List
Kısa Liste
Simulation
Simülasyon
Skill
Beceri
Slack
Tasarruf Edilen Zaman
Sole Source
Tek Kaynak
Special Cause
Öznel Neden
Specification
Özellikler
Specification Limits
Şartname Limitleri
Specified Critical Path
Belirli Kritik Yol
Split Funding
Bölüştürülmüş Finansman
Spoils System
Getiri Sistemi
Staffing Management Plan
Personel Yönetimi Planı
Stakeholder Register
Paydaş Listesi
Stakeholders
Paydaş
Standardize, Measure, Control, Improve (SMCI)
Standartlaştır, Ölç, Kontrol Et ve Geliştir (SÖKG)
Start Not Earlier Than
Bu Tarihten Erken Başlama
Start Not Later Than
Bu Tarihten Geç Başlama
Start On
Bu Tarihte Başlat
Start-to-Finish (SF)
Başlangıç-Bitiş
Start-to-Start (SS)
Başlangıç-Başlangıç
Statement of Work (SOW)
Çalışma Bildirimi
Statistical Process Control (SPC)
İstatistiksel Süreç Kontrolü
Status Date
Durum Tarihi
Steering Commitee
Yönlendirme Komitesi
Strategic Change
Stratejik Değişiklik
Strategic Directive
Stratejik Direktif
Strategic Goals
Stratejik Hedefler
Strategic Plan
Stratejik Plan
Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
Subcontractor
Taşeron
Subject Matter Expert (SME)
Konu Uzmanı
Subnetwork
Alt Ağ
Subpahse
Alt Faz
Subportfolio
Alt Portföy
Subproject
Alt Proje
Substantial Completion
Geçici Kabul
Succesor Activity
Ardıl Aktivite
Successor
Ardıl
Summary Activity
Özet Aktivite
Sustainment
Sürdürme
T
Target Finish Date (TF)
Hedeflenen Bitiş Tarihi
Target Start Date (TS)
Hedeflenen Başlangıç Tarihi
Task
Görev
Team Members
Ekip Üyeleri
Technical Performance Measurement
Teknik Performans Ölçümü
Technical Review Board
Teknik İnceleme Kurulu
Technique
Teknik
Template
Şablon
Threat
Tehdit
Three-Point Estimate
Üç Nokta Tahmini
Threshold
Eşik
Tight Matrix
Sıkı Matris
Time and Material (T&M)
Zaman ve Malzeme
Time-Now Date
Belirlenmiş Tarih
Time-Phase Budget
Zaman Fazlı Bütçe
Time-Scaled Schedule Network Diagram
Zaman Ölçekli Zaman Çizelgesi Ağ Şeması
Timescale
Zaman Ölçeği
To-Complete-Performance-Index (TCPI)
Tamamlama için Gerekli Performans Endeksi (TGPE)
Tolerance
Tolerans
Tool
Araç
Toolbox Meetings
İşbaşı Toplantıları
Total Duration
Toplam Süre
Total Float (TF)
Toplam Bolluk
Total Quality Management (TQM)
Toplam Kalite Yönetimi
Transition Plan
Geçiş Planı
Trend Analysis
Trend Analizi
Triggers
Tetikleyiciler
Turn Key
Anahtar Teslim
Types of Evidence
Kanıt Türleri
U
Unit Rate Contract
Birim Fiyatlı Sözleşme
Unit of Competence
Yeterlilik Birimi
Unit of Measure
Ölçü Birimi
Use It or Lose It
Kullan ya da Kaybet
V
Validation
Onaylama
Value Engineering
Değer Mühendisliği
Value Management
Değer Yönetimi
Variance
Varyans
Variance Analysis
Varyans Analizi
Variance Threshold
Varyans Eşiği
Variance at Completion (VAC)
Tamamlama Varyansı
Verification
Doğrulama
Verify Scope
Kapsamın Doğrulanması
Version
Sürüm
Version Control
Versiyon Denetimi
Virtual Team
Sanal Takım
Voice of Customer
Müşterinin Sesi
W
WBS Element Identifier
İKY Öğesi Tanımlayıcısı
Weight
Ağırlık
Weighted Price and Qualifications
Ağırlıklı Fiyat ve Yeterlilikler
Work
İş
Work Authorization
İş Yetkilisi
Work Autorization System
İş Yetkilendirme Sistemi
Work Breakdown Structure (WBS)
İş Kırılım Yapısı
Work Breakdown Structure Component
İş Kırılım Yapısı Bileşeni
Work Breakdown Structure Dictionary (WBS Dictionary)
İş Kırılım Yapısı Sözlüğü
Work Breakdown Structure Element
İş Kırılım Yapısı Öğesi
Work Package
İş Paketi
Work Performance Information
İş Performansı Bilgileri
Work Period
İş Dönemi
Workaround
Geçici Çözüm Planı
X
Y
Z
Zero-Balance Budgeting
Sıfır Tabanlı Bütçeleme

Compare Listings

Hoş
Geldiniz

"Cepheyedair" gündemini
takip etmek için üye olunuz!

Üye Olunuz